dnes je 18.6.2024

Input:

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE - OZNAMOVACÍ POVINNOST A ODVOD POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

22.2.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

     U osob činných na základě dohody o provedení práce platí, že tato osoba se nepovažuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance, pokud v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (tzv. „započitatelný příjem“).

     Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění a souvisejícího plnění oznamovací povinnosti se tímto u dohody o provedení práce vztahují na zaměstnavatele od 1. 1. 2012 obecně platná zákonná ustanovení tehdy, pokud výše zúčtovaného příjmu přesáhne v rozhodném období kalendářního měsíce 10 000 Kč. Za této situace nastupuje pro zaměstnavatele povinnost platit pojistné sazbou 13,5 % ze zúčtovaného příjmu a řádně plnit za zaměstnance oznamovací povinnost.

OZNAMOVACÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE

     Plnění oznamovací povinnosti u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti vychází z ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (dále jen „ZoVZP“), kdy zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance u zdravotní pojišťovny dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody začal vykonávat sjednanou práci, a odhlašuje dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda sjednána.

VARIANTY POSTUPU ZAMĚSTNAVATELE

     Může nastat situace, kdy zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dohodu o provedení práce například od 6. března 2012, přičemž zaměstnanec začnevykonávat práci až dnem 8. 3. 2012. Současně však není zřejmé, zda zaměstnanec dosáhne za měsíc březen vyměřovacího základu přesahujícího 10 000 Kč, kdy již vznikají zaměstnavateli povinnosti jak při placení pojistného, tak při souvisejícím plnění oznamovací povinnosti. V takovém případě má zaměstnavatel v podstatě dvě možnosti:

  1. Zaměstnance přihlásí u zdravotní pojišťovny kódem „P“ ke dni 8. 3. 2012. Pokud se ukáže, že částka hrubého příjmu nepřesáhla za měsíc březen 10 000 Kč, provede zaměstnavatel zpětné odhlášení kódem „O“ taktéž k datu 8. 3. 2012. Použitím tohoto postupu nebude tato osoba evidována v měsíci březnu u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanec ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) bod 3 ZoVZP. Z pohledu zdravotního pojištění však musí mít v tomto kalendářním měsíci buď:

    • jiné zaměstnání podle citovaného ustanovení § 5 písm. a) ZoVZP, nebo

    • bude osobou samostatně výdělečně činnou s placením alespoň minimální zálohy 1 697 Kč, anebo

    • bude patřit do některé ze skupin osob, za které je plátcem pojistného stát podle § 7 odst. 1 ZoVZP.

    Nebude-li splněna ani jedna z těchto tří možností, stává se pojištěnec na měsíc březen 2012 osobou bez zdanitelných příjmů s povinností zaplacení pojistného v částce 1 080 Kč.

  2. Alternativně se může zaměstnavatel rozhodnout pro použití jiného postupu, kdy zaměstnance ke dni 8. 3. 2012 u zdravotní pojišťovny nepřihlásí, neboť do osmi dnů od zahájení sjednané práce nemůže posoudit, zda bude částky hrubého příjmu více než 10 000 Kč dosaženo. Z tohoto důvodu nelze postup zaměstnavatele kvalifikovat jako nesplnění oznamovací povinnosti. Jestliže však přesto bude v měsíci březnu dosaženo hrubého příjmu více než 10 000 Kč, použije zaměstnavatel kód „P“ k datu 8. 3. 2012 a osobu jako zaměstnance dodatečně u zdravotní pojišťovny přihlásí. Kdyby bylo dosaženo příjmu přes 10 000 Kč až v dubnu, přihlásil by zaměstnavatel zaměstnance k 1. 4. 2012, tedy k 1. dni kalendářního měsíce, ve kterém účast na zdravotním pojištění z titulu sjednané dohody o provedení práce vznikla.

     V rámci rozhodného období kalendářního měsíce rozhoduje z hlediska účasti zaměstnance na zdravotním pojištění výhradně výše zúčtovaného hrubého příjmu (vyměřovacího základu) bez ohledu na dobu trvání dohody o provedení práce.

VÍCE DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE U JEDNOHO ZAMĚSTNAVATELE

     Ve zdravotním pojištění platí, že v případě více dohod o provedení práce u téhož zaměstnavatele v jednom kalendářním měsíci se z hlediska určení zaměstnání v systému zdravotního pojištění a odvodu pojistného posuzuje výše dosaženého příjmu u každé dohody o provedení práce samostatně. To znamená, že příjmy z více takových dohod se pro účely veřejného zdravotního pojištění nesčítají.

Nahrávám...
Nahrávám...