Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové souvislosti novelizace zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

25.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2015.20.21.2
Daňové souvislosti novelizace zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Katarína Dobešová, Ing. Petra Kamínková

Přijetí zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině”), vyvolalo obavy veřejnosti z nuceného zániku lesních školek, nízkoprahových center a podobných neziskových organizací, které dosud pečovaly o děti předškolního věku (do zahájení povinné školní docházky) bez zvláštních požadavků na hygienické a jiné podmínky provozu. Poslanci proto již koncem loňského roku přislíbili řešení tohoto problému novelou zákona, která nabyla účinnosti dne 4. června 2015.

Zákon č. 127/2015 Sb. nejen upravil poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ale současně novelizoval i zákon o daních z příjmů. Hlavní změna se týká slevy za umístění dítěte (takzvaného školkovného), kterou si mohli daňoví poplatníci poprvé uplatnit za rok 2014.

Požadavky stanovené zákonem o dětské skupině nově dopadají jen na ty organizace, které se dobrovolně registrují jako dětská skupina ve speciální evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Zároveň však dochází s účinností od roku 2016 k podstatnému omezení dosavadních daňových výhod pro děti umístěné v zařízeních, které této dobrovolné registrace nevyužijí, resp. které budou provozovány bez zvláštní právní regulace.

OMEZENÍ „ŠKOLKOVNÉHO”

Od zdaňovacího období roku 2014 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP”), umožňuje poplatníkovi, fyzické osobě uplatnit pro snížení vypočtené daně slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné. Podmínky pro uplatnění této roční slevy na dani upravuje § 35ba odst. 1 písmeno g) a § 35bb ZDP. Prokazování ve mzdových účtárnách je upraveno v § 38l odst. 2 písmeno f) ZDP. Daňová uznatelnost nákladů vynaložených zaměstnavatelem na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku a příspěvku na provoz v případě smluvně zajištěného zařízení provozovaného jiným subjektem pro děti vlastních zaměstnanců, byla zakotvena do § 24 odst. 2 písmeno zw) ZDP.

Slevu za umístění dítěte bylo možné dosud uplatnit ve výši výdajů vynaložených poplatníkem za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy zřízené podle školského zákona (na jedno dítě maximálně do výše aktuální minimální mzdy k 1. Lednu daného roku, tj. za rok 2015 do výše 9.200 Kč). Co je zařízením péče o děti předškolního věku, zákon doposud nevymezoval. Sleva byla tak uplatňována za umístění v různých typech zařízení. Vztahovala se na zařízení poskytující péči např. v režimu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (mateřská škola zřízená podle školského zákona), zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dětská skupina), zákona č. 455/1991, živnostenský zákon (péče o děti chůvou na základě živnosti, mateřská školka provozovaná na základě tohoto zákona). Kromě těchto zařízení bylo možné za zařízení péče o dítě předškolního věku považovat i jiné obdobné zařízení poskytující péči, tedy např. zařízení provozovaná neziskovými organizacemi bez zvláštní zákonné úpravy (ovšem i doposud jen za podmínky, že charakter poskytované péče byl z hlediska jejího obsahu a intenzity srovnatelný s péčí o děti v dětské skupině nebo v mateřské škole podle školského zákona, tzn., že se jednalo o péči pravidelnou, a nikoliv příležitostnou).

V § 35bb odst. 1 ZDP se stávající pojem „zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona” nahradil novým pojmem „předškolní zařízení”, který je nově definován v odstavci 6 tak, aby sleva za umístění dítěte nedopadala na zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec zvláštní právní regulace.

Počínaje rokem 2016 se předškolním zařízením pro účely daní z příjmů dle § 35bb odst. 6 ZDP rozumí:

  • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (tj. dobrovolně zaevidovaní poskytovatelé péče o dítě),

  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění (tj. živnosti volné nebo vázané), pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo mateřskou školou podle školského zákona (tj., pokud bude mít péče o děti v těchto zařízeních srovnatelný charakter se státní školkou či dětskou skupinou).

Novelou bylo tedy umožněno poskytnout slevu za umístění dítěte podle § 35bb ZDP pouze na děti předškolního věku