Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aplikace § 72 odst. 4 daňového řádu

3.3.2015, Zdroj: Finanční správa

Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zavádí od 1. ledna 2015 povinnost činit vyjmenovaná podání za zákonem stanovených podmínek pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Tato povinnost se týká daňových subjektů, jejich zástupců (tj. zákonných zástupců nebo opatrovníků, ustanovených zástupců, zmocněnců, společných zmocněnců a společných zástupců) a dále osob ustanovených podle zákona, které plní povinnosti stanovené daňovým subjektům (zejména osoby spravující pozůstalost, svěřenští správci a insolvenční správci) za předpokladu, že tyto osoby činí podání vůči Finanční správě České republiky a zároveň v době, kdy podání činí, mají

  1. buď zpřístupněnu datovou  schránku,
  2. nebo zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Uvedená povinnost se vztahuje na podání vymezená v § 72 odst. 1 daňového řádu (tj. přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů včetně žádosti o zrušení registrace, řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení).

Pro splnění povinnosti činit vybraná podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu je nutné, aby podání bylo vždy činěno výhradně způsobem podle § 71 odst. 1 písm. a) až c) daňového řádu, tedy datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu (tedy podání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, potvrzené do 5 dnů způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu, tj. např. písemně, formou tzv. e-tiskopisu, nebo ústně do protokolu) se v tomto případě neuplatní. Takové podání bude posouzeno jako podání vadné, jehož vada spočívá v nedostatku předepsané formy, a podatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 odst. 1 daňového řádu.

Nicméně s ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky,